ΑΠΟΥΣΙΕΣ - Ενημέρωση για την αλλαγή στη νομοθεσία

Πρωτεύουσες καρτέλες

Σύμφωνα με την υπ. αριθ. 10645/ΓΔ4 (Φ120 /23-01- 2018) απόφαση του Υπουργείου Παιδείας , Έρευνας και Θρησκευμάτων, επέρχονται σημαντικές αλλαγές στη νομοθεσία που αφορούν μεταξύ άλλων και την φοίτηση των μαθητών.

Συγκεκριμένα:
Καταργείται η διάκριση των απουσιών σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες. Έτσι κατά το τρέχον σχολικό έτος 2017-2018 επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας ,εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις 114. Εάν τις υπερβαίνει , η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής και ο /η μαθητής /τρια είναι υποχρεωμένος /η να επαναλάβει τη φοίτησή του/της στην ίδια τάξη (Άρθρο 28) .