Ισότιμη Εκπαίδευση

Πρωτεύουσες καρτέλες

ΠΡΑΞΗ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»
των Αξόνων Προτεραιότητας 1,2 & 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

photo: