Τμήματα

Πρωτεύουσες καρτέλες

Το σχολείο μας έχει 6 τμήματα 2 σε κάθε τάξη. Συνολικά 132 μαθητές