Κανονισμός Σχολείου

Πρωτεύουσες καρτέλες

Εικόνα admin

Εσωτερικός Κανονισμός Γυμνασίου Πέλλας

Ο «Σχολικός κανονισμός» είναι το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου.
Οι όροι του αποβλέπουν στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος το οποίο θα εξασφαλίζει τη συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας, χωρίς εντάσεις, με αμοιβαίο σεβασμό, ανοχή και αναγνώριση. Το σχολείο μας επιδιώκει με όλα τα μέσα να καλλιεργήσει το πνεύμα του αυτοσεβασμού και αλληλοσεβασμού, όπως και το αίσθημα ευθύνης με σκοπό να διαμορφώσει χαρακτήρες ικανούς να συμπορευτούν με τους συνανθρώπους τους αρμονικά και δημιουργικά.
Ο κανονισμός του Γυμνασίου Πέλλας στηρίζεται στις βασικές αρχές σχολικού κανονισμού που έχουν εκδοθεί από το Υπουργείο Παιδείας και στόχος του είναι να λειτουργήσει περισσότερο προληπτικά παρά κατασταλτικά.
Ο παρόν κανονισμός σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στα πλαίσια του Προγράμματος :
« Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου - Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα »

Εγγραφή μαθητών

Οι μαθητές των Δημοτικών Σχολείων Πέλλας και Νέας Πέλλας εγγράφονται μετά την αποφοίτησή τους στο Γυμνάσιο Πέλλας. Όσοι μαθητές επιθυμούν να φοιτήσουν στο Μουσικό Γυμνάσιο, σε Τάξεις Ένταξης ή στο ΕΕΕΕΚ μετεγγράφονται το Σεπτέμβριο.

Διαδικασία Μετεγγραφών

Μετεγγραφές μαθητών μπορούν να γίνουν μετά από αίτηση του κηδεμόνα εάν διαπιστωθεί ότι συντρέχει ένας από τους παρακάτω λόγους:
α) ο μαθητής μετακόμισε σε απόσταση τέτοια από το Σχολείο που κάνει δύσκολη τη φοίτησή του σ’ αυτό.
β) όταν ο μαθητής επιθυμεί να φοιτήσει σε σχολείο άλλης κατεύθυνσης ή σε τμήματα ένταξης
γ) σε περίπτωση επιβολής ποινής αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος.
Ο κηδεμόνας του μαθητή υποβάλλει αίτηση στο Γυμνάσιο Πέλλας συνοδευόμενη από τα αποδεικτικά στοιχεία του λόγου της μετεγγραφής και η Διευθύντρια, μετά την έγκριση της μετεγγραφής αποστέλλει υπηρεσιακά στο Σχολείο μετεγγραφής το ατομικό δελτίο του μαθητή.
Προθεσμία μετεγγραφών
Οι πάσης φύσεως μετεγγραφές διενεργούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις μέχρι και την 31 Μαρτίου κάθε έτους.
Για ιδιαίτερα σημαντικούς λόγους που εκτιμώνται από τον Διευθυντή Δ/νσης Δ.Ε., στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται το σχολείο στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η μετεγγραφή, μπορούν να εγκρίνονται μετεγγραφές μαθητών μέχρι και 15 ημέρες πριν από την έναρξη των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων περιόδου Μαΐου – Ιουνίου

Φοίτηση
Η φοίτηση είναι υποχρεωτική, εφόσον ο μαθητής δεν έχει υπερβεί το 16ο έτος της ηλικίας του. Όποιος έχει την επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου και παραλείπει την εγγραφή ή την εποπτεία του προς φοίτηση τιμωρείται σύμφωνα με το Άρθρο 458 του ποινικού κώδικα.
Η προαγωγή και η απόλυση των μαθητών εξαρτάται από την τακτική τους φοίτηση στο σχολείο και από την κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους επίδοσή τους.
Η τακτική φοίτηση ή απουσία των μαθητών από το σχολείο κατά τις ώρες λειτουργίας του αποτελούν τα κριτήρια για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης τους ως επαρκούς ή ελλιπούς ή ανεπαρκούς
Απουσίες
Οι απουσίες μετρούνται μία για κάθε διδακτική ώρα
Απουσίες μαθητή από πολιτιστικές ή αθλητικές εκδηλώσεις, που πραγματοποιούνται στα πλαίσια του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου, λογαριάζονται σαν απουσία από τα μαθήματα για ισάριθμες διδακτικές ώρες, η δε απουσία από ημερήσια εκδρομή ή περίπατο λογαριάζεται ως απουσία για ισάριθμες διδακτικές ώρες όσα και τα ωριαία μαθήματα, που δεν διδάχθηκαν κατά την ημέρα αυτή.
Απουσίες μαθητή λόγω συμμετοχής σε επίσημες αθλητικές ή άλλες εκδηλώσεις που πιστοποιούνται από δημόσια αρχή, καταχωρούνται αλλά δεν λαμβάνονται υπόψη.
Όταν η εκδρομή πραγματοποιείται με χρήση μεταφορικού μέσου απαιτείται δήλωση του κηδεμόνα του μαθητή για τη συμμετοχή του στον περίπατο αυτό. Αν ο κηδεμόνας δεν συμφωνεί δεν καταχωρίζονται οι απουσίες στο μαθητή λόγω της μη συμμετοχής του στον περίπατο.
Στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται η διδασκαλία κάποιου μαθήματος, λόγω απουσίας του καθηγητή, οι απόντες μαθητές θα παίρνουν κανονικά τις απουσίες εφόσον η τάξη ή το τμήμα τους απασχολήθηκε από άλλο καθηγητή, υπό την προϋπόθεση, ότι ο καθηγητής που απασχολεί θα υπογράφει στην οικεία στήλη του ημερήσιου Δελτίου Απουσιών την παρατήρηση "απασχόληση"
Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του μαθητή ευθύνεται εξ ολοκλήρου ο κηδεμόνας του. Ο υπεύθυνος καθηγητής για την παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών -τμήματος ή τάξεως-, αφού ενημερώσει την Δ/ντρια του σχολείου, ότι ο μαθητής συμπλήρωσε ήδη τριάντα (30) απουσίες δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες, είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει τον κηδεμόνα με ταχυδρομική επιστολή, η οποία στέλνεται με την μέριμνα του σχολείου.
Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή αφού παραλάβει την ενημερωτική επιστολή οφείλει να προσέρχεται στο σχολείο για να ενημερώνεται υπεύθυνα για τη φοίτηση του μαθητή.
Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή που απουσίασε για λόγους υγείας από το σχολείο περισσότερο από δύο ημέρες, είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ο ίδιος, το αργότερο μέσα δε 10 ημέρες από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο, βεβαίωση δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος ή οποιουδήποτε ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και την διάρκεια της ασθένειας.
Η βεβαίωση αυτή μπορεί να χρησιμεύσει ως δικαιολογητικό για τις αντίστοιχες απουσίες. Μετά την παραπάνω προθεσμία κανένα δικαιολογητικό δεν γίνεται δεκτό. Κάθε βεβαίωση υποβάλλεται με αίτηση και καταχωρίζεται στο πρωτόκολλο απαραιτήτως.
Για τη δικαιολόγηση απουσιών δύο ημερών, λόγω ασθενείας ή άλλων σοβαρών οικογενειακών λόγων, αρκεί ενυπόγραφο σημείωμα του κηδεμόνα που προσκομίζεται από τον ίδιο αποκλειστικά μέσα σε δέκα μέρες από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο.
Με τον τρόπο αυτό ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει το πολύ δέκα ημέρες αθροιστικά για όλο το έτος.
Απουσίες μεμονωμένες ή συνεχείς μέρους του ημερησίου προγράμματος λειτουργίας του Σχολείου, μπορούν να δικαιολογηθούν μόνο αν πραγματοποιήθηκαν με την άδεια του Διευθυντή του σχολείου. Στη περίπτωση αυτή η Διευθυντρια του σχολείου κάνει σχετική παρατήρηση στο ημερήσιο δελτίο απουσιών της τάξεως ή του τμήματος.
Όταν η φοίτηση χαρακτηρίζεται ελλιπής, οι μαθητές παραπέμπονται σε συμπληρωματική εξέταση το Σεπτέμβριο.

Σε καμία περίπτωση δε θεωρούνται δικαιολογημένες απουσίες μαθητών:
α)Όταν πραγματοποιούνται χωρίς την άδεια της Διευθύντριας του σχολείου σε ώρες του ημερησίου προγράμματος λειτουργίας του σχολείου, μεμονωμένες ή συνεχείς.
β)Όταν οφείλονται σε ομαδική απομάκρυνση των μαθητών από το σχολείο.
Τα δικαιολογητικά γενικώς δε δεσμεύουν το Σύλλογο, όταν υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι ή πράξεις που αποδεικνύουν ότι οι προβαλλόμενοι λόγοι δεν είναι αληθινοί.

Χαρακτηρισμός φοίτησης μαθητών
1. Η φοίτηση των μαθητών χαρακτηρίζεται ως επαρκής, ή ελλιπής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο των απουσιών, που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.
2. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή, εφόσον:
        α)  το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις 64.
        β) το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις 114, από τις οποίες οι πάνω από τις 64 είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια.
        γ) ο σύλλογος κατ΄ εξαίρεση μπορεί να δικαιολογήσει πάνω από 114 έως 164 εφόσον οι πάνω από τις 64 είναι όλες δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια και ο μέσος όρος της προφορικής βαθμολογίας είναι τουλάχιστον 15.
      -      Ελλιπής χαρακτηρίζεται η φοίτηση:
        α) Πάνω από 114 απουσίες και όχι περισσότερες από 164, από τις οποίες όλες οι πάνω από τις 64 είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια με μέσο όρο προφορικής βαθμολογίας κάτω από το 15.
        β) Ο σύλλογος με πράξη του τις πάνω από 164 απουσίες και όχι περισσότερες από 214 από τις οποίες όλες οι πάνω από 64 είναι δικαιολογημένες οι οφείλονται σε ασθένεια με επίδοση προφορικής  βαθμολογίας πάνω από 15. Οι μαθητές της ελλιπούς φοίτησης παραπέμπονται σε ολική εξέταση το Σεπτέμβριο.
 -      Ανεπαρκής φοίτηση:
 -      Η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από 64 απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις. Ο μαθητής της ανεπαρκούς φοίτησης είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει την τάξη .
Διαγωγή.
Η συμπεριφορά του μαθητή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που εκδηλώνεται με οποιοδήποτε τρόπο μέσα και έξω από το σχολείο, στα πλαίσια Σχολικών Δραστηριοτήτων, συνιστά τη διαγωγή του. Αυτή χαρακτηρίζεται κατά την λήξη του διδακτικού έτους (30 Ιουνίου). Ο χαρακτηρισμός της διαγωγής είναι αποκλειστικά μέσο διαπαιδαγωγήσεως και γίνεται ανάλογα με τη συμπεριφορά που επέδειξε ο μαθητής σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Χαρακτηρίζεται κατά σειρά " Κοσμιότατη", "Κοσμία" ή «Επίμεμπτη».
Οι σχολικές κυρώσεις αποτελούν μέσο διαπαιδαγωγήσεως των μαθητών. Αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του σχολείου. Όταν ο μαθητής με συγκεκριμένη πράξη ή παράλειψη διαταράσσει την ομαλή λειτουργία του σχολείου επιβάλλεται κύρωση.
Είδη των κυρώσεων :
α) παρατήρηση (προειδοποίηση του μαθητή, ότι την επόμενη φορά θα έχει σοβαρότερη ποινή, είναι η ελαφρότερη των κυρώσεων και δεν καταχωρίζεται στα οικεία βιβλία του σχολείου.)
β) επίπληξη (καταχωρίζεται στο βιβλίο επιβολής κυρώσεων του σχολείου, εφ` όσον το κρίνει αναγκαίο αυτός που την επιβάλλει)
Όλες οι επόμενες κυρώσεις, καταχωρίζονται στο βιβλίο επιβολής κυρώσεων του σχολείου και στο ατομικό δελτίο του μαθητή.
γ) ωριαία απομάκρυνση από το διδασκόμενο μάθημα
δ) αποβολή από τα μαθήματα μέχρι 3 ημέρες
ε) αποβολή από τα μαθήματα μέχρι 5 ημέρες και τέλος
στ) αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.
Τις κυρώσεις α΄, β΄, γ΄ μπορεί να τις επιβάλλει ο διδάσκων καθηγητής.
Τις κυρώσεις α΄, β΄, γ΄, δ΄ μπορεί να τις επιβάλλει η Διευθύντρια του σχολείου
Συμβούλιο που αποτελείται από τη Διευθύντρια του σχολείου ως πρόεδρο και τους διδάσκοντες καθηγητές στην τάξη του μαθητή ως μέλη, μπορεί να επιβάλλει τις κυρώσεις α΄, β΄, γ΄, δ΄, ε΄.
Την στ΄ κύρωση μπορεί να επιβάλλει μόνο η ολομέλεια του συλλόγου των διδασκόντων του σχολείου.
Οι γονείς των μαθητών που αποβάλλονται ενημερώνονται από το διευθυντή και μπορούν να παραλάβουν τον μαθητή από το σχολείο. Ο μαθητής μπορεί εναλλακτικά να παραμείνει στο σχολείο κατά τις ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων, απασχολούμενος από το Διευθυντή του σχολείου.
Δεν επιτρέπεται η επιβολή οποιασδήποτε μορφής σωματικής τιμωρίας σε μαθητές.
Ο πρόεδρος της μαθητικής κοινότητας καθώς και το προεδρείο του μαθητικού συμβουλίου του σχολείου παραβρίσκονται στις συνεδριάσεις του συλλόγου των καθηγητών με δικαίωμα λόγου σε κάθε περίπτωση που συζητούνται στο σύλλογο των καθηγητών πειθαρχικά θέματα και αποχωρούν κατά την ώρα της διάσκεψης και ψηφοφορίας.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί σοβαρή παραβατική συμπεριφορά ζητείται η βοήθεια επιτρόπου ανηλίκων.

Τιμητικές διακρίσεις

1. Στους μαθητές με γενικό βαθμό ετησίας προόδου "άριστα" και διαγωγή "κοσμιότατη" απονέμεται, με απόφαση του Συλλόγου των διδασκόντων, "αριστείο προόδου".
2. Στον πρώτο μαθητή κάθε τμήματος με τουλάχιστον γενικό ετήσιο βαθμό "πολύ καλά" και με διαγωγή "κοσμιότατη" απονέμεται, με απόφαση του Συλλόγου των διδασκόντων, "Βραβείο Προόδου". Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας απονέμεται και στους ισοβαθμήσαντες "Βραβείο Προόδου".
3. Για πράξεις αυτοθυσίας ή αλληλεγγύης, απονέμεται, με απόφαση του Συλλόγου των διδασκόντων, δημόσιος έπαινος μπροστά στο σύνολο των μαθητών και των διδασκόντων καθηγητών.

Αντιγράφοντες
Μαθητής που αντιγράφει σε κάποια γραπτή δοκιμασία από βιβλίο, σημειώσεις ή γραπτό άλλου συμμαθητή του βαθμολογείται με τον βαθμό << 1>> και προσαρτούνται στο γραπτό του τα στοιχεία από τα οποία αντέγραψε και υπογράφει ο επιτηρητής καθηγητής.

Διευθύντρια

1. Η Διευθύντρια έχει τη γενική ευθύνη για την ομαλή λειτουργία του σχολείου. Έχει τόσο την παιδαγωγική ευθύνη, τη διαμόρφωση δηλαδή θετικού κλίματος στο σχολείο για την αρμονική συνεργασία όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, όσο την ευθύνη για τα διοικητικά θέματα που σχετίζονται με την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Στο έργο του βοηθείται από όλο το διδακτικό προσωπικό του σχολείου.
2. Η Διευθύντρια παραμένει στο σχολείο όλες τις εργάσιμες ώρες. Όταν απουσιάζει αντικαθίσταται από τον Αναπληρωτή Διευθυντή και σε περίπτωση που και αυτός απουσιάζει από τον αρχαιότερο σε υπηρεσία διδάσκοντα.
3. Εκπροσωπεί το σχολείο στις σχέσεις του με την Πολιτεία, το Υπουργείο, τη Σχολική Επιτροπή, το Σύλλογο Γονέων, άλλα εκπαιδευτικά Ιδρύματα, την Εκκλησία και γενικά με τρίτους. Σε κάθε περίπτωση ενεργεί στα πλαίσια των οδηγιών του Υπουργείου και του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
4. Έχει την ευθύνη για όλα τα έντυπα που εκδίδει το σχολείο.
5. Συνεργάζεται με το Σύλλογο Γονέων και μπορεί να μετέχει στις συνεδριάσεις του.
6. Φροντίζει να αναπτυχθεί κλίμα αρμονικής συνεργασίας και αλληλοσεβασμού.
7.  Φροντίζει να καλύπτονται οι διδακτικές ώρες σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικών, τροποποιώντας το ημερήσιο πρόγραμμα διδασκαλίας ή αναθέτοντας την κάλυψη του κενού σε διαθέσιμο εκπαιδευτικό.
8. Συγκαλεί και συντονίζει τις συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων.
9. Είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή των σχολικών εορτών, εκδηλώσεων και διδακτικών επισκέψεων -εκδρομών – περιπάτων
10. Σε συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους μεριμνά για την εξασφάλιση ευκαιριών επιμόρφωσης και επαγγελματικής εξέλιξης των διδασκόντων.
11.  Συνεργάζεται με τους Σχολικούς Συμβούλους ή το Διευθυντή Εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση προβλημάτων που αντιμετωπίζει η σχολική μονάδα.
12. Παρέχει πληροφορίες σε κάθε πολίτη που έχει έννομο συμφέρον, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Καθήκοντα και αρμοδιότητες εκπαιδευτικών – διδασκόντων
1. Η ανάθεση των καθηκόντων στους εκπαιδευτικούς γίνεται με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, αφού ληφθούν υπόψη η ειδικότητά τους και οι ιδιαίτερες γνώσεις τους, ώστε η υπηρεσία που τους ανατίθεται να έχει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.
2. Διδάσκουν τους μαθητές τα γνωστικά αντικείμενα σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα σπουδών. Διαπαιδαγωγούν και εκπαιδεύουν τους μαθητές με βάση τους σκοπούς και τους στόχους της εκπαίδευσης.
3. Προγραμματίζουν τη διδακτέα ύλη, συμμετέχουν στο γενικότερο προγραμματισμό δραστηριοτήτων της σχολικής μονάδας με βάση τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και δια Βίου Μάθησης και των Σχολικών Συμβούλων.
4. Οργανώνουν το μάθημα τους με κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας με βάση τις ανάγκες της κάθε τάξης και τις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε γνωστικού αντικειμένου.
5. Σέβονται την προσωπικότητα των μαθητών, συνεργάζονται και εμπνέουν δημοκρατική συμπεριφορά.
6. Συμμετέχουν υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων στις παιδαγωγικές συναντήσεις, στα σεμινάρια επιμόρφωσης και εκφράζουν τις παιδαγωγικές απόψεις τους.
7. Αναλαμβάνουν εξωδιδακτικές εργασίες του σχολείου.
8. Προσέρχονται στο σχολείο έγκαιρα πριν την έναρξη της διδασκαλίας των μαθημάτων με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα.
9. Παρίστανται στο χώρο συγκέντρωσης των μαθητών κατά την έναρξη της λειτουργίας προσδίδοντας το αναγκαίο κύρος.
10. Ενδιαφέρονται για τις συνθήκες ζωής των μαθητών στην οικογένεια τους και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.
11. Ενθαρρύνουν και προωθούν τόσο στο μάθημα όσο και σε άλλες σχολικές δραστηριότητες την ενεργή συμμετοχή των μαθητών.
12. Δεν απομακρύνουν τους μαθητές από την τάξη κατά την ώρα της διδασκαλίας χωρίς σημαντικό λόγο. Όταν συμβαίνει αυτό ενημερώνουν το διευθυντή.
13. Παραμένουν στο σχολείο κατά τις εργάσιμες ώρες πέρα από το ωράριο διδασκαλίας ανάλογα με τις εξωδιδακτικές εργασίες τους.
14. Έχουν την ευθύνη της επιτήρησης και της προστασίας των μαθητών και επιμελούνται την καθαριότητα των σχολικών χώρων και ότι άλλο σχετίζεται με την υγιεινή και την ασφάλεια τους.
15. Είναι υπεύθυνοι για την επιτήρηση των μαθητών μέσα στην τάξη, εισέρχονται στην αίθουσα μαζί τους και εξέρχονται μετά την αποχώρηση αυτών.
16. Μετέχουν στις επιτροπές που συγκροτούνται από τη Διευθύντρια, τους Διευθυντές Εκπαίδευσης ή τους Σχολικούς Συμβούλους.
17. Καταγράφουν την διδασκόμενη ύλη στα αντίστοιχα βιβλία, ελέγχουν τις απουσίες των μαθητών και υπογράφουν το ημερήσιο δελτίο απουσιών.
18. Αξιολογούν αντικειμενικά την πρόοδο και την επίδοση των μαθητών ενημερώνοντας σχετικά τους γονείς ή τους κηδεμόνες.
19. Τηρούν εχεμύθεια σε ότι αφορά τις αποφάσεις του Συλλόγου Καθηγητών (συζητήσεις, εκτιμήσεις, επίδοση μαθητών, συμπεριφορά μαθητών, βαθμολογία, στοιχεία σχολείου).
20. Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο ίδιο τμήμα της ίδιας τάξης έχουν χώρο κοινής ευθύνης. Συνεργάζονται, προβληματίζονται και επιλέγουν τρόπους κοινής αντιμετώπισης φαινομένων επιλήψιμης συμπεριφοράς.
21. Οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου, επιδιώκουν συνεργασία και κοινή τακτική στα αντίστοιχα μαθήματα.
22. Ανανεώνουν και εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους σχετικά με τα γνωστικά αντικείμενα (επιμορφώσεις).
23. Σε περίπτωση απουσίας τους από το σχολείο ενημερώνουν έγκαιρα τη Διευθύντρια.
24. Αντικαθιστούν εκπαιδευτικό ο οποίος λείπει ή καλύπτουν κενό ή απασχολούν τους μαθητές.
25. Οι εκπαιδευτικοί φροντίζουν να ολοκληρώνουν τη διδασκαλία των μαθημάτων τους, στην προβλεπόμενη διάρκεια της διδακτικής ώρας ώστε να μην συντομεύουν τη διάρκεια του διαλείμματος.
26. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε περισσότερα από ένα σχολεία, στις ημέρες που πραγματοποιούνται σχολικές εκδηλώσεις και οι ημέρες αυτές δεν είναι επίσημες αργίες, παρευρίσκονται και παίρνουν μέρος στο σχολείο που διδάσκουν τις περισσότερες ώρες.

Συμπεριφορά μαθητών μέσα στην τάξη

Το περιβάλλον καθημερινής διαβίωσης αντανακλά στοιχεία της προσωπικότητάς, αλλά και με τη σειρά του επιδρά στην συναισθηματική καλλιέργεια του αναπτυσσόμενου ατόμου. Ο καθαρός χώρος των αιθουσών, των εργαστηρίων, της βιβλιοθήκης, των διαδρόμων, των χώρων υγιεινής και της αυλής του σχολείου διαμορφώνει τον περιβάλλοντα χώρο μέσα στον οποίο θα καλλιεργηθεί η ψυχή του μαθητή. Στον περιβάλλοντα χώρο ανήκει και η υλικοτεχνική υποδομή. Φθορές, ζημίες και κακή χρήση της περιουσίας του σχολείου εθίζουν τον μαθητή στην αντίληψη της απαξίωσης της δημόσιας περιουσίας.

Άρα:
1. Οι μαθητές φροντίζουν να ρίχνουν τα χαρτιά και τις συσκευασίες μέσα στον κάδο σκουπιδιών που υπάρχει σε κάθε χώρο και όχι στο πάτωμα.
2. Φροντίζουν να διατηρούν το θρανίο και το κάθισμά τους καθαρά από μελάνι και δεν τα χαράσσουν με αιχμηρά αντικείμενα.
3. Στο διάλειμμα παίρνουν τα πανωφόρια και ότι άλλο χρειάζονται (χρήματα) και κατεβαίνουν στην αυλή για να ανανεωθεί ο αέρας της αίθουσας και οι τάξεις κλειδώνονται.
4. Σε περίπτωση εμφανούς φθοράς ειδοποιούν τον καθηγητή της τρέχουσας ώρας ή τη διευθύντρια.
5. Σε διαπιστωμένη φθορά τη δαπάνη αναλαμβάνει αυτός που την προκάλεσε.

Για να παραχθεί σοβαρό σχολικό έργο είτε στο γνωστικό είτε στο συναισθηματικό είτε στον ψυχοκινητικό τομέα της μάθησης, απαραίτητη είναι η τάξη, η ησυχία και το ήρεμο κλίμα μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας.
Άρα:
6. Οι μαθητές φροντίζουν να μπαίνουν στην τάξη έγκαιρα και δεν βγαίνουν πριν ακούσουν το κουδούνι της αποχώρησης.
7. Με την είσοδο του καθηγητή στην τάξη σταματούν οι συζητήσεις προκειμένου να ξεκινήσει η διδασκαλία του μαθήματος.
8. Ακούν με προσοχή χωρίς διακοπές και σχόλια τον μαθητή που έχει πάρει το λόγο.
9. Δεν μεταφέρουν στην αίθουσα διδασκαλίας στερεά ή υγρά τρόφιμα αλλά ούτε και τσίχλες.
10. Δεν σηκώνονται από τις θέσεις τους παρά μόνο αν το απαιτούν ειδικοί λόγοι διδασκαλίας του μαθήματος.
11. Δεν βγαίνουν από την τάξη την ώρα του μαθήματος χωρίς την άδεια του διδάσκοντα.
12. Φροντίζουν για τις προσωπικές τους ανάγκες (νερό, τουαλέτα…) στη διάρκεια του διαλλείματος ώστε να μη χρειάζεται να διακόπτεται το μάθημα.
13. Μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας αλλά και σε όλους τους χώρους του σχολείου συμπεριφέρονται με ευγένεια, χρησιμοποιώντας ανάλογο λεξιλόγιο και προσέχοντας να μην ασκούν λεκτική βία απέναντι στους συμμαθητές τους.
14. Οι μαθητές υποβάλλονται σε ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ) κατά τη διάρκεια των μαθημάτων όσες κρίνει ο εκπαιδευτικός ότι είναι αναγκαίες για την εξέταση του μαθήματος αλλά και για την βελτίωση της ικανότητας των μαθητών στις γραπτές εξετάσεις.
15. Στα ωριαία διαγωνίσματα οι μαθητές που τελειώνουν παραμένουν στις θέσεις τους ήσυχα μέχρι την ώρα που θα χτυπήσει το κουδούνι. Δεν εξέρχονται από την αίθουσα γιατί εκείνη τη στιγμή μπορεί να μην υπάρχει δυνατότητα επιτήρησής τους στην αυλή ή στο κτίριο του σχολείου.
16. Όταν αποβάλλεται μαθητής από την τάξη κατεβαίνει στο γραφείο της Διευθύντριας.
17. Αποφεύγουν τις πράξεις που ίσως επιφέρουν τραυματισμό π.χ. δεν κάθονται στα παράθυρα, δεν κατεβαίνουν τη σκάλα χρησιμοποιώντας την κουπαστή ως τσουλήθρα, δεν σπρώχνονται ανεβοκατεβαίνοντας στις σκάλες, δεν παίζουν βίαια παιχνίδια στο διάλειμμα, δεν ακουμπούν στις τζαμαρίες του σχολείου.
18. Οι μαθητές υποχρεούνται να επιδίδουν στους Γονείς τους τις γραπτές ανακοινώσεις που τους απευθύνει το Σχολείο προς ενημέρωσή τους.
19. Ο απουσιολόγος μαθητής (ή ο αντικαταστάτης του) είναι προσωπικά υπεύθυνος για την τήρηση  του καθημερινού δελτίου απουσιών και για τη μεταφορά στην τάξη του βιβλίου ύλης. Γι αυτό κανένας άλλος μαθητής δεν ασχολείται με τα βιβλία αυτά.

Η χρήση των κινητών τηλεφώνων στο χώρο του σχολείου έχει καταστρεπτικές συνέπειες στα κύτταρα του εγκεφάλου και δε συμβάλλει στη δημιουργία ήρεμου παιδαγωγικού κλίματος, διαλύει την τάξη, αποσπά την προσοχή των μαθητών κατά τη διάρκεια του μαθήματος και, ιδιαίτερα κατά την περίοδο των εξετάσεων, δημιουργεί προϋποθέσεις και υποψίες για δολίευσή τους.

Άρα:
20. Το κινητό τηλέφωνο είναι άχρηστο στο χώρο του σχολείου. Σε περίπτωση που βρεθεί στα χέρια μαθητή το παίρνει ο καθηγητής και το παραλαμβάνει ο γονιός από τη Διευθύντρια.
21. Αν χρειαστεί να επικοινωνήσουν με κάποιον αυτό θα γίνει από το τηλέφωνο του σχολείου.
22. Η απαγόρευση της χρήσης των κινητών τηλεφώνων την ώρα του μαθήματος τηρείται από όλους. Εκπαιδευτικούς και μαθητές.
23. Δεν αναρτούν σε προσωπικές ιστοσελίδες ή σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες ή κείμενα που προσβάλουν τους συμμαθητές τους και γενικότερα τη σχολική ζωή.

Συμπεριφορά μαθητών εκτός τάξης

1. Όλοι οι μαθητές παραβρίσκονται στον αύλειο χώρο του σχολείου, πριν το κουδούνι έναρξης.
2. Όσοι μαθητές μετακινούνται με ποδήλατο από και προς το σχολείο οφείλουν για λόγους ασφαλείας να κλειδώνουν τα ποδήλατα τους μέσα στην αυλή.
3. Πριν την έναρξη των μαθημάτων, οι μαθητές δεν μπαίνουν μέσα στις τάξεις.
4. Με το κτύπημα του πρώτου κουδουνιού συγκεντρώνονται κατά τάξεις στο χώρο της προσευχής.
5. Δεν δημιουργούν φασαρία και ακούν με προσοχή τις ανακοινώσεις της διεύθυνσης.
6. Δεδομένου του δικαιώματος κάθε ανηλίκου να έχει τις δικές του θρησκευτικές πεποιθήσεις και να επιλέγει σε ποιες λατρευτικές εκδηλώσεις θα συμμετέχει, δεν είναι υποχρεωτικός ο εκκλησιασμός ούτε και η συμμετοχή στην πρωινή προσευχή.
7. Όσοι προσέρχονται στο σχολείο με καθυστέρηση μπαίνουν μέσα στην αυλή και όταν τελειώσει η προσευχή μπαίνουν στη γραμμή για να ακούσουν τις ανακοινώσεις.
8. Όσοι καθυστερήσουν περισσότερο περνούν από το γραφείο της Διευθύντριας για να πάρουν τη σχετική άδεια εισόδου στην τάξη.
9. Για τους μαθητές που αργούν πέραν της πρώτης ώρας και η απουσία δεν οφείλεται σε ασθένεια το σχολείο ενημερώνει τους γονείς τους.
10. Η είσοδος των μαθητών στην τάξη γίνεται με την επίβλεψη των εφημερευόντων καθηγητών.
11. Οι μαθητές δεν παραμένουν κατά τη διάρκεια του διαλείμματος στις τάξεις και στον όροφο.
12. Υπακούν στις οδηγίες του εφημερεύοντος, ο οποίος επιβλέπει τους μαθητές για την ασφάλειά τους.
13. Στο κυλικείο επιδεικνύουν κόσμια συμπεριφορά, κρατώντας τη σειρά και ζητώντας ευγενικά αυτό που θέλουν από το κυλικείο.
14. Δεν συγκεντρώνονται μέσα στις τουαλέτες. Κρατούν τους κανόνες υγιεινής (χαρτί, καζανάκια, σαπούνι). Δεν ρίχνουν τις χειροπετσέτες στο πάτωμα. Δεν ενοχλούν τους υπόλοιπους συμμαθητές που χρησιμοποιούν εκείνη τη στιγμή την τουαλέτα.
15. Δεν χρησιμοποιούν μπάλες στην αυλή για παιχνίδι χωρίς την άδεια του καθηγητή της γυμναστικής. Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση που υπάρχει κενό που δε μπορεί να καλυφθεί από άλλον καθηγητή.
16. Δεν βγαίνουν από την αυλή του σχολείου χωρίς την άδεια του εφημερεύοντα καθηγητή.
17. Δεν στέκονται ούτε κάθονται πάνω στα κάγκελα της περίφραξης.
18. Δεν ανεβαίνουν σε δένδρα.
19. Δεν συνομιλούν κατά τη διάρκεια του διαλείμματος με εξωσχολικούς ούτε τους καλούν χωρίς άδεια στο σχολικό χώρο.
20. Απαγορεύεται το κάπνισμα από τους μαθητές.
21. Αποφεύγουν τη συνάθροιση στους πίσω χώρους του σχολείου οι οποίοι είναι βορινοί, κρύοι και χωρίς ηλιασμό.
22. Διατηρούν την αυλή και τον γειτονικό αρχαιολογικό χώρο καθαρό από απορρίμματα.
23. Πίνουν νερό χωρίς να καταβρέχουν τους συμμαθητές τους.
24. Όταν χτυπήσει το κουδούνι δεν αργοπορούν την είσοδό τους στην τάξη.
25. Αν υπάρχει κενό και δε μπορεί να καλυφθεί και υπάρχει υπεύθυνος στη σχολική βιβλιοθήκη μετά από την άδειά του απασχολούνται στο χώρο της.
26. Δεν απομακρύνονται από το χώρο του σχολείου για κανένα λόγο. Σε περίπτωση μεγάλης ανάγκης ειδοποιούνται οι γονείς.
27. Η συμμετοχή των μαθητών στο σχολικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων ( επέτειοι, θεατρικές παραστάσεις, ομιλίες κ. ά.) αποτελεί αυτονόητη υποχρέωσή τους.
28. Η συμμετοχή των μαθητών στις δραστηριότητες του σχολείου, που διεξάγονται εκτός σχολικού προγράμματος, πολιτιστικές, περιβαλλοντικές, αθλητικές και δραστηριότητες υγείας είναι προαιρετική. Ωστόσο οι δράσεις αυτές μπορούν να βοηθήσουν στην άσκηση των δεξιοτήτων τους, την ανάπτυξη ενδιαφερόντων και την εκδήλωση της δημιουργικότητας τους, συμβάλλοντας στην διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους.
29. Στους χώρους επισκέψεων όπως και στις εκδρομές τηρούν τους κανόνες ευπρέπειας προς όλους. Σ΄ αυτές τις περιπτώσεις επιβάλλεται η τήρηση των κανόνων καλής συμπεριφοράς, γιατί δεν εκπροσωπούν μόνο τον εαυτό τους αλλά και το σύνολο της σχολικής κοινότητας.

Μαθητικές Κοινότητες

1. Οι μαθητικές κοινότητες αποτελούν το χώρο για την ανάπτυξη της μαθητικής πρωτοβουλίας μέσα στο σχολείο, αποτελούν κύτταρο δημοκρατικής ζωής, όπου, με το διάλογο και τη συμμετοχή οι μαθητές με πνεύμα συνεργασίας, ασκούνται στη δημοκρατική διαδικασία και στη συμμετοχή τους στα κοινά, μελετώντας και προτείνοντας λύσεις για τα προβλήματα που τους αφορούν.
2. Οι μαθητικές κοινότητες εκφράζουν τη θέληση των μαθητών για τη ζωή και τη λειτουργία του σχολείου. Οι μαθητές μέσα από τις μαθητικές κοινότητες εκφράζουν τις απόψεις τους και προτείνουν λύσεις στο σύλλογο των καθηγητών και τη διεύθυνση για τα προβλήματα του σχολείου. 
3. Στις συνεδριάσεις του συλλόγου των καθηγητών, όταν συζητιούνται πολιτιστικές, αθλητικές και γενικά μαθητικές δραστηριότητες (πχ. συγκρότηση βιβλιοθήκης, μορφωτικές επισκέψεις και εκδρομές, διοργάνωση σχολικών εορτών, δημιουργία και συντήρηση σχολικού μουσείου κλπ) συμμετέχει με δικαίωμα λόγου, το προεδρείο του μαθητικού συμβουλίου του σχολείου
4. Ό ρ γ α ν α κ ά θ ε μ α θ η τ ι κ ή ς κ ο ι ν ό τ η τ α ς είναι : 
α) Η Γενική Συνέλευση β) Τα 5μελή Συμβούλια των τάξεων και γ) το 15μελές Μαθητικό Συμβούλιο του σχολείου.

Θέματα σχετικά με τους Γονείς και Κηδεμόνες

1. Φυσικοί κηδεμόνες του μαθητή είναι ο πατέρας και η μητέρα του. Αυτοί είναι κηδεμόνες του μαθητή, εφόσον κατοικούν στην πόλη όπου βρίσκεται το σχολείο. Διαφορετικά, ορίζουν οι ίδιοι με έγγραφη δήλωση τον κηδεμόνα του μαθητή. 
2. Οι γονείς και οι κηδεμόνες εγγράφουν το μαθητή στο σχολείο, επικοινωνούν συχνά με το Διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς της τάξης, παρακολουθούν με ενδιαφέρον τη φοίτηση, το ήθος και τη σχολική επίδοση και ενημερώνουν υπεύθυνα το σχολείο για όλα τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με το μαθητή και επηρεάζουν τη συμπεριφορά του στο σχολείο. 
3. Κάθε φορά που δημιουργείται ένα θέμα το οποίο σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο μαθητή και πρόκειται να απασχολήσει το σχολείο, ενημερώνεται σχετικά ο Γονέας - Κηδεμόνας, ο οποίος με τη σειρά του οφείλει να συνεργαστεί με το σχολείο. 
4. Οι μαθητές οφείλουν να προσέρχονται στο σχολείο ντυμένοι κόσμια και ευπρεπώς. Επειδή τα όρια για την κόσμια και ευπρεπή εμφάνιση των μαθητών, είναι δυσδιάκριτα, κάθε μαθητής ανάλογα με την προσωπικότητά του μπορεί να τα προσδιορίσει με σαφήνεια και πάντα σε σχέση με τον ίδιο και το σύνολο των συμμαθητών του. Υπάρχουν βέβαια ακραίες περιπτώσεις οι οποίες είναι προφανείς. Σ' αυτές τις περιπτώσεις η κοινότητα της τάξης με το Σύμβουλο καθηγητή και σε συνεργασία με τους γονείς μπορεί και είναι υποχρεωμένη να παρέμβει.
5. Για τη συμμετοχή του μαθητή σε ορισμένες σχολικές εκδηλώσεις είναι απαραίτητο να υπάρχει έγκριση του κηδεμόνα, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία. Επίσης το σχολείο μπορεί να ζητήσει τη γνώμη ή την έγκριση του Γονέα - Κηδεμόνα για κάποιες άλλες εκδηλώσεις, για τις οποίες δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη. 
6. Οι γονείς και οι κηδεμόνες είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν, όταν τους ζητηθεί το υπό του νόμου προβλεπόμενο ιατρικό δελτίο του μαθητή, συμπληρωμένο από τον οικογενειακό γιατρό τους, και να ενημερώσουν την Διεύθυνση του σχολείου για τυχόν ειδικά προβλήματα υγείας των παιδιών τους.
7. Ο Γονέας - Κηδεμόνας δικαιούται να έχει πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση για το μαθητή, αλλά οφείλει και ο ίδιος να ενημερώνει το σχολείο για θέματα που μπορεί να επηρεάζουν την επίδοση ή τη συμπεριφορά του μαθητή στο σχολείο. 

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων αποτελεί τη συλλογική έκφραση της άποψης των Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών. Το σχολείο χρειάζεται και επιδιώκει τη συνεργασία του Συλλόγου για την προαγωγή του σχολικού έργου. Είναι προφανές ότι το εκπαιδευτικό έργο ανήκει στην αρμοδιότητα και ευθύνη των εκπαιδευτικών, του Συλλόγου των καθηγητών και της Διευθύντριας του σχολείου. Τα θέματα όμως της παιδαγωγικής λειτουργίας, των ενδοσχολικών και εξωσχολικών εκδηλώσεων και το γενικότερο κλίμα στο σχολικό χώρο επηρεάζονται από την καλή συνεργασία των εκπαιδευτικών και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.

Σχολικό Κυλικείο
1. Στο Γυμνάσιο λειτουργεί σχολικό κυλικείο με μίσθωση.
2. Με απόφαση της Σχολικής Επιτροπής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πέλλας συγκροτείται Επιτροπή Ελέγχου του σχολικού κυλικείου.
3. Οι μαθητές επιτρέπεται να καταναλώνουν μόνο τρόφιμα από το σχολικό κυλικείο ή ότι έχουν φέρει από το σπίτι τους, διότι μόνο αυτά υπόκεινται σε έλεγχο από το σχολείο ή τους γονείς.

Άλλες διατάξεις

1. Δεν επιτρέπεται η είσοδος στο σχολείο σε κανένα πρόσωπο που δεν έχει σχέση με τη σχολική ζωή, ειδική άδεια από το Υπουργείο ή από το Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
2. Δεν επιτρέπονται στο σχολικό χώρο εμβλήματα ή διακριτικά των πολιτικών κομμάτων.

Όλα τα παραπάνω έχουν συναποφασιστεί με γνώμονα την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του Σχολείου κατά τις ώρες λειτουργίας του είτε στους χώρους του συγκροτήματος είτε σε δραστηριότητες εκτός αυτού.
Ο σχολικός κανονισμός μπορεί να αναθεωρείται από τη Σχολική Κοινότητα, ακολουθώντας τις αλλαγές των αναγκών, των κοινωνικών αντιλήψεων και των προτεραιοτήτων του σχολείου
Ο παρών κανονισμός τίθεται σε εφαρμογή από τη σχολική χρονιά 2012-2013, αναρτάται στην ιστοσελίδα του σχολείου και συζητείται με τους μαθητές στην έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς.