Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για δυο διδακτικές επισκέψεις του Γυμνασίου Πέλλας

Πρωτεύουσες καρτέλες

Εικόνα admin

Το Γυμνάσιο Πέλλας ζητά κατάθεση προσφορών για την πραγματοποίηση δυο διδακτικών επισκέψεων στη Θεσσαλονίκη σύμφωνα με την Υ. Α. 129287/Γ2/2011 και τη διευκρινιστική εγκύκλιο 5181/Γ7/17-01-2012.

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της οικονομικότερης προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά, έως την Παρασκευή 19/12/2014 και ώρα 12:00.

Οι διδακτικές επισκέψεις θα πραγματοποιηθούν ως εξής:
1) Στις 16/1/2015, οι 45 μαθητές της Γ΄ τάξης θα επισκεφθούν το Τελλόγλειο Μουσείο και την Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Οι μαθητές θα συνοδεύονται από 3 εκπαιδευτικούς. Αναχώρηση 8:30 από το σχολείο και επιστροφή στις 14:00
2) Στις 26 /01 /2015, οι 44 μαθητές της Α τάξης θα επισκεφθούν το Αγρόκτημα της Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου. Οι μαθητές θα συνοδεύονται από 3 εκπαιδευτικούς. Αναχώρηση στις 8:30 από το σχολείο και επιστροφή στις 14:00

Το μεταφορικό μέσο που θα χρησιμοποιηθεί είναι το λεωφορείο

1.Δικαίωμα συμμετοχής : Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία.
2.Σύνταξη και υποβολή προσφορών : Οι προσφορές υποβάλλονται στο ενδιαφερόμενο σχολείο, με fax (2382031249). Με κάθε προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο κατατίθεται απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
3. Αξιολόγηση προσφορών : Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά. Οι εκπρόθεσμες προσφορές δεν λαμβάνονται υπόψη.
4.Επιλογή αναδόχου

H επιλογή της οικονομικότερης προσφοράς γίνεται από Επιτροπή, αποτελούμενη από τη Διευθύντρια και δυο καθηγητές.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Οικονομίδου Αικατερίνη